مشهدی‌زادهن., نیک‌اندیشم., و احمدی فرم. “بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی”. مجله دانشکده پزشکی زابل, Feb. 2020, صص 197-05, http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/158.