قاسمیس., دهقان مهرص., نژاد جهانتیغا., الهیاریا., و بامریف. “بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی”. مجله دانشکده پزشکی زابل, Apr. 2020, صص 1-7, http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/155.