[1]
باقریس., مقدمف., عارفیم., و رضایی کیخال., “بررسی آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان شهرستان زابل”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 82-90, جولای 2022.