[1]
کاظم زادهج., پاکزادش., و عزیزیف., “بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 48-53, ژوئن 2022.