[1]
شهرکیا., شهیدیت., و سرگلزایین., “بررسی فراوانی خارش و شدت آن و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) زاهدان”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 24-30, آوریل 2022.