[1]
رجعتیر., خدیوزادهط., اسماعیلیح., و دانشف., “مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 7-14, آوریل 2022.