[1]
غفاری نظریه., کرمیس., نورآذر امامچایل., پرخیدهس., روشندلا., و سلیمانیم., “نقش miRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 32-43, می 2021.