[1]
میریع., نوروززادهم., مظفریف., رجبی پورا., سوری ناصرین., و جهانتیغم., “بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 52-60, ژوئن 2021.