[1]
محبتیف., هدایتیس. پ., باقریس., هاشمین., و قوم دوست نوریا., “مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 19-24, آوریل 2021.