[1]
احمدی رادح., “تأثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک در سلول‌های سرطانی پستان”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 44-51, ژوئن 2021.