[1]
حقیقیم., چرابینم., اکبریا., و کریمیم., “ضرورت، جایگاه و نگاه به ارزشیابی آموزشی اعضای هیأت علمی در آموزش عالی”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 83-90, ژوئن 2021.