[1]
قلع جهیم. و نجاریف., “ارزیابی و تحلیل عوامل خطر در کارگاه‌های جوشکاری به روش FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) در شهرستان زابل”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 7-13, مارس 2021.