[1]
شهرکیا., شکیبام., و قاسمی علی‌آبادس. ی., “افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 1-6, مارس 2021.