[1]
اشرفیص., رضازادهآ., تهرانی فاتحس., حسن‌زادهآ., کاظم پور مفردر., و حاجی کریملوب., “تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 34-42, ژوئن 2020.