[1]
رضایی کهخاییخ. و پاروییف., “بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 29-33, ژوئن 2020.