[1]
مشهدی‌زادهن., نیک‌اندیشم., و احمدی فرم., “بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 197-205, فوریه 2020.