[1]
قاسمیس., دهقان مهرص., نژاد جهانتیغا., الهیاریا., و بامریف., “بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 1-7, آوریل 2020.