باقریس., مقدمف., عارفیم. و رضایی کیخال. (2022) “بررسی آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان شهرستان زابل”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 82-90. doi: https://doi.org/10.18502/jzms.v5i2.10606.