کاظم زادهج., پاکزادش. و عزیزیف. (2022) “بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 48-53. doi: https://doi.org/10.18502/jzms.v5i2.10601.