رجعتیر., خدیوزادهط., اسماعیلیح. و دانشف. (2022) “مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 7-14. قابل دسترس در: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/286 (دسترسی: 27ژوئن2022).