غفاری نظریه., کرمیس., نورآذر امامچایل., پرخیدهس., روشندلا. و سلیمانیم. (2021) “نقش miRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 32-43. قابل دسترس در: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/272 (دسترسی: 24جولای2021).