میریع., نوروززادهم., مظفریف., رجبی پورا., سوری ناصرین. و جهانتیغم. (2021) “بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 52-60. doi: https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7069.