محبتیف., هدایتیس. پ., باقریس., هاشمین. و قوم دوست نوریا. (2021) “مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 19-24. قابل دسترس در: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/261 (دسترسی: 13ژوئن2021).