احمدی رادح., شریعتم., محمودیم., میرزاییم., فلاحتیس., حاجی زادهم. ر. و احمدی نیاح. (2021) “تأثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک در سلول‌های سرطانی پستان”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 44-51. doi: https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7068.