قلع جهیم. و نجاریف. (2021) “ارزیابی و تحلیل عوامل خطر در کارگاه‌های جوشکاری به روش FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) در شهرستان زابل”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 7-13. قابل دسترس در: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/251 (دسترسی: 8می2021).