شهرکیا., شکیبام. و قاسمی علی‌آبادس. ی. (2021) “افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 1-6. قابل دسترس در: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/210 (دسترسی: 8می2021).