اشرفیص., رضازادهآ., تهرانی فاتحس., حسن‌زادهآ., کاظم پور مفردر. و حاجی کریملوب. (2020) “تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 34-42. قابل دسترس در: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/195 (دسترسی: 8آگوست2020).