رضایی کهخاییخ. و پاروییف. (2020) “بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 29-33. قابل دسترس در: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/192 (دسترسی: 8آگوست2020).