مشهدی‌زادهن., نیک‌اندیشم. و احمدی فرم. (2020) “بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 197-205. قابل دسترس در: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/158 (دسترسی: 30سپتامبر2020).