قاسمیس., دهقان مهرص., نژاد جهانتیغا., الهیاریا. و بامریف. (2020) “بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی”, مجله دانشکده پزشکی زابل, صص 1-7. قابل دسترس در: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/155 (دسترسی: 8جولای2020).