باقریسمیه, مقدمفهیمه, عارفیمرضیه, و رضایی کیخالیلی. 2022. “بررسی آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان شهرستان زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل, جولای, 82-90. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v5i2.10606.