شهرکیالهام, شهیدیتینا, و سرگلزایینرجس. 2022. “بررسی فراوانی خارش و شدت آن و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) زاهدان”. مجله دانشکده پزشکی زابل, آوریل, 24-30. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/310.