رجعتیریحانه, خدیوزادهطلعت, اسماعیلیحبیب‌اله, و دانشفرشته. 2022. “مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها”. مجله دانشکده پزشکی زابل, آوریل, 7-14. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/286.