غفاری نظریهانیه, کرمیسمیرا, نورآذر امامچایلیلا, پرخیدهسایه, روشندلالهام, و سلیمانیمسعود. 2021. “نقش MiRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری”. مجله دانشکده پزشکی زابل, می, 32-43. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/272.