میریعلی, نوروززادهمصطفی, مظفریفاطمه, رجبی پورالهام, سوری ناصرینجمه, و جهانتیغمحسن. 2021. “بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل, ژوئن, 52-60. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7069.