محبتیفاطمه, هدایتیسید پوریا, باقریسمیه, هاشمیناصر, و قوم دوست نوریابوالفضل. 2021. “مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل, آوریل, 19-24. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/261.