حقیقیمهدی, چرابینمسلم, اکبریاحمد, و کریمیمحمد. 2021. “ضرورت، جایگاه و نگاه به ارزشیابی آموزشی اعضای هیأت علمی در آموزش عالی”. مجله دانشکده پزشکی زابل, ژوئن, 83-90. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7073.