قلع جهیمریم, و نجاریفریده. 2021. “ارزیابی و تحلیل عوامل خطر در کارگاه‌های جوشکاری به روش FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) در شهرستان زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل, مارس, 7-13. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/251.