شهرکیالهام, شکیبامنصور, و قاسمی علی‌آبادسیده یاسمن. 2021. “افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن”. مجله دانشکده پزشکی زابل, مارس, 1-6. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/210.