رضایی کهخاییخدیجه, و پاروییفاطمه. 2020. “بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus Communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس”. مجله دانشکده پزشکی زابل, ژوئن, 29-33. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/192.