مشهدی‌زادهنیکا, نیک‌اندیشمینا, و احمدی فرمهدی. 2020. “بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی”. مجله دانشکده پزشکی زابل, فوریه, 197-205. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/158.