قاسمیساناز, دهقان مهرصادق, نژاد جهانتیغافشین, الهیاریالهام, و بامریفردوس. 2020. “بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی”. مجله دانشکده پزشکی زابل, آوریل, 1-7. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/155.