باقریس.; مقدمف.; عارفیم.; رضایی کیخال. بررسی آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان شهرستان زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 82-90, 20 jul. 2022.