شهرکیا.; شهیدیت.; سرگلزایین. بررسی فراوانی خارش و شدت آن و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) زاهدان. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 24-30, 13 abr. 2022.