غفاری نظریه.; کرمیس.; نورآذر امامچایل.; پرخیدهس.; روشندلا.; سلیمانیم. نقش miRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 32-43, 24 maio 2021.