میریع.; نوروززادهم.; مظفریف.; رجبی پورا.; سوری ناصرین.; جهانتیغم. بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 52-60, 30 jun. 2021.