محبتیف.; هدایتیس. پ.; باقریس.; هاشمین.; قوم دوست نوریا. مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 19-24, 27 abr. 2021.