قلع جهیم.; نجاریف. ارزیابی و تحلیل عوامل خطر در کارگاه‌های جوشکاری به روش FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) در شهرستان زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 7-13, 8 mar. 2021.