زارعا.; نوذریو.; کریمی جشنیط. مقابله با بهبود حافظه‌ی فضایی ناشی از ورزش در موش‌های وابسته به مرفین در اثر جلوگیری از عمل فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 61-68, 12 jun. 2021.