شهرکیا.; شکیبام.; قاسمی علی‌آبادس. ی. افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 1-6, 2 mar. 2021.